ممیزی مراقبتی آزمایشگاه پتروشیمی زاگرس

 

  • اولین ممیزی مراقبتی آزمایشگاه شرکت پتروشیمی زاگرس بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط مرجع اعتباردهی TURKAK ترکیه در روز شنبه  12 خرداد ماه 1397 با موفقیت انجام شد و این آزمایشگاه موفق به تمدید گواهینامه اعتباردهی خود گردید.