ممیزی مراقبتی آزمایشگاه پتروشیمی پارس

 

  • اولین ممیزی مراقبتی آزمایشگاه شرکت پتروشیمی پارس بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط مرجع اعتباردهی TURKAK ترکیه در روزهای شنبه و یکشنبه  5 و 6 خرداد ماه 1397 با موفقیت انجام شد و این آزمایشگاه موفق به تمدید گواهینامه اعتباردهی خود گردید.