خدمات به‌روزآوری سیستم مدیریت آزمایشگاه

معرفی خدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد جهت به روزآوری سیستم مدیریت آزمایشگاه‌ها از ویراش 2005 به ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025

خدمات به روز آوری مستندات

  • به روز آوری روش‌های اجرایی و نظامنامه آزمایشگاه بر اساس ویرایش 2017 استاندارد
  • برگزاری یک جلسه 4 ساعته به صورت مجازی از طریق سامانه خدمات الکترونیکی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد به منظور پاسخ‌گویی به سوالات
  • برگزاری یک نفر-روز جلسه جهت ارایه مستندات و رفع ابهامات احتمالی

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017:

  •  انجام ممیزی مرحله اول شامل بررسی مستندات و سوابق آزمایشگاه‌ و ارسال گزارش
  •  انجام ممیزی مرحله دوم شامل ممیزی در محل به مدت 4 نفر-روز (به صورت حضوری یا برقراری ارتباط زنده الکترونیکی)

فهرست قیمت

ساختار قیمت‌دهی بر اساس اینکه ارایه خدمات به صورت حضوری انجام شده یا از طریق سامانه خدمات الکترونیکی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد انجام شوند، طراحی شده و به شرح زیر می‌باشد:

شرح خدمات

قیمت در صورت انجام خدمات به صورت حضوری*

قیمت در صورت انجام خدمات به صورت الکترونیکی

به روز آوری مستندات (شامل 5/1 نفر-روز جلسه)

100.000.000 ريال

86.000.000 ريال

ممیزی داخلی آزمایشگاه

89.000.000 ريال

69.000.000 ريال