آموزش های صنایع خاص

آموزش های صنایع خاص شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

     : طراحی نموده است  ISO/IEC 17025  شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دوره های آموزشی زیر را متناسب با نیاز صنایع مختلف به منظور اعتباردهی آزمایشگاهها بر اساس