آموزش های مجازی استاندارد ایزو 17025

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد آموزش های مجازی آفلاین

محتوای دوره های آموزشی مجازی آفلاین

 آموزش مجازی آفلاین مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش 2017

 آموزش مجازی آفلاین ارزیابی خطی بودن منحنی‌های کالیبراسیون

 آموزش مجازی آفلاین کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه‌ها

 آموزش مجازی آفلاین آشناسازی کارکنان جدید ازمایشگاه با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

 آموزش مجازی آفلاین تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای عدم‌انطباق‌ها

 آموزش مجازی آفلاین ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

 آموزش مجازی آفلاین شناسایی و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه‌ها

 آموزش مجازی آفلاین تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون

 آموزش مجازی آفلاین تجزیه و تحلیل استواری (Robustness) و استحکام (Ruggedness) روش‌های آزمون

 آموزش مجازی آفلاین محاسبه حد تشخیص (LOD) و حد کمی شدن (LOQ)

 آموزش مجازی آفلاین ارزیابی صحت گرایش (Bias) روش‌های آزمون

 آموزش مجازی آفلاین الزامات آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK) در زمینه تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها

 آموزش مجازی آفلاین استفاده از مواد کنترل کیفیت (QCMs)

 آموزش مجازی آفلاین آشنایی با الزامات کارکنان در استاندارد ISO/IEC 17025

 آموزش مجازی آفلاین تخمین و ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری با رویکرد تجربی

 آموزش مجازی آفلاین کاربرد و استفاده از مواد مرجع

 آموزش مجازی آفلاین نمودارهای کنترلی- مقدماتی

 آموزش مجازی آفلاین ارزیابی انطباق با مشخصات با در نظر گرفتن قوانین تصمیم‌گیری

 آموزش مجازی آفلاین کاربرد Excel در آزمایشگاه‌ها- مقدماتی

 آموزش مجازی آفلاین کاربرد نمودارهای کنترلی – پیشرفته

 آموزش مجازی آفلاین ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین

 آموزش مجازی آفلاین تصدیق روش‌های آزمون

 آموزش مجازی آفلاین مروری بر یافته‌های ارزیابی‌های TURKAK در آزمایشگاه‌ها

 آموزش مجازی آفلاین کاربرد آزمون‌های اهمیت در صحه‌گذاری و تضمین کیفیت نتایج آزمون

 آموزش مجازی آفلاین طراحی مقایسات بین‌آزمایشگاهی در سطوح مختلف (چند نمونه‌ای)

 آموزش مجازی آفلاین ارزیابی دقت یک روش آزمون (در شرایط تکرارپذیر و میانی)

 آموزش مجازی آفلاین برنامه‌ریزی مشارکت در برنامه‌های آزمون مهارت (PT)

 آموزش مجازی آفلاین تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد ISO/IEC 17025

 آموزش مجازی آفلاین کاربرد Excel در آزمایشگاه‌ها- پیشرفته

 آموزش مجازی آفلاین تحقق قابلیت ردیابی اندازه ‌شناختی در آزمون‌های شیمیایی

 آموزش مجازی آفلاین اعتباردهی آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب- بخش اول: آزمون‌های شیمی- فیزیک