مشاوره گروهی استاندارد ISO/IEC 17025

طراحی و سازمان‌دهی مقایسات بین‌آزمایشگاهی

مشاوره گروهی استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) به منظور افزایش کیفیت خدمات مشاوره خود و همچنین ایجاد هم‌افزایی از طریق تبادل تجربیات سازمان‌های مختلف اقدام به طراحی خدمات مشاوره گروهی نموده است.
جلسات به صورت مجازی برگزار شده و حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهند:

• آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله
• آزمون‌های شیمیایی/ دستگاهی فولاد
• آزمون‌های شیمیایی/ فیزیکی محصولات نفتی/ پتروشیمی
• آزمون‌های گازی

• آزمون‌های شیمیایی آب
• آزمون‌های دستگاهی آب
• آزمون‌های میکروبیولوژی آب
• آزمون‌های مکانیکی پلیمرها
• آزمون‌های مکانیکی فولاد

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص آشنا خواهند شد. تمرکز این جلسات بر موضوعات زیر خواهد بود:

• تصدیق/ صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت و تشریح چگونگی انجام این فعالیت‌ها
• تهیه مواد مرجع داخلی/ مواد کنترل کیفیت (QCMs)
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

Business-pqp-iso17025

جلسات مشاوره گروهی

آزمون فلوراید به روش اسپکتروفوتومتری (جلسه اول)

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

 

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-11
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تهیه برنامه صحه‌گذاری روش آزمون
• تکمیل سوابق صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون بر اساس الزامات SM
• مشاهده نمونه تکمیل شده فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون

صحه گذاری روش‌های آزمون

آزمون میکروبیولوژی آب (HPC)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

 

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 14 تیر 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 5.000.000 ريال

 • تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• تکمیل سوابق کنترل کیفیت و نمونه فرم‌های پیشنهادی
• رسم نمودار کنترلی دامنه/ درصد اختلاف نسبی (R/RPD)
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

صحه گذاری روشهای آنالیز شیمیایی

آزمون فلوراید به روش اسپکتروفوتومتری (جلسه دوم)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 5 مرداد 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-11
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تهیه برنامه صحه‌گذاری روش آزمون
• تکمیل سوابق صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون بر اساس الزامات SM
• مشاهده نمونه تکمیل شده فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون

آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله (آزمون آهن کل)

آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله (آزمون آهن کل)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.

مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

 

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 26 مرداد 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 4.000.000 ريال


• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

آزمون میزان آب (Karl Fischer)

آزمون میزان آب (Karl Fischer)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 29 شهریور 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

 

آزمون‌هایی شیمیایی/ دستگاهی فولاد

آزمون‌های شیمیایی/ دستگاهی فولاد (آزمون کوانتومتری)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 24 مهر 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

آزمون شیمیایی آب

آزمون شیمیایی آب (سختی کل – جلسه اول)

هدف 

 در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 4 ابان 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-11
– هزینه: 4.000.000 ريال

• برنامه صحه گذاری
• گزارش صحه گذاری روش
• برنامه کنترل کیفیت بر اساس SM
• انواع نمودارهای کنترلی مورد استفاده و مشاهده نمونه این نمودارها
• سوابق محاسبه عدم قطعیت روش

 

لینک های مرتبط