مشاوره گروهی استاندارد ISO/IEC 17025

طراحی و سازمان‌دهی مقایسات بین‌آزمایشگاهی

مشاوره گروهی استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) به منظور افزایش کیفیت خدمات مشاوره خود و همچنین ایجاد هم‌افزایی از طریق تبادل تجربیات سازمان‌های مختلف اقدام به طراحی خدمات مشاوره گروهی نموده است.
جلسات به صورت مجازی برگزار شده و حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهند:

• آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله
• آزمون‌های شیمیایی/ دستگاهی فولاد
• آزمون‌های شیمیایی/ فیزیکی محصولات نفتی/ پتروشیمی
• آزمون‌های گازی

 

• آزمون‌های شیمیایی آب
• آزمون‌های دستگاهی آب
• آزمون‌های میکروبیولوژی آب
• آزمون‌های مکانیکی پلیمرها
• آزمون‌های مکانیکی فولاد

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص آشنا خواهند شد. تمرکز این جلسات بر موضوعات زیر خواهد بود:

• تصدیق/ صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت و تشریح چگونگی انجام این فعالیت‌ها
• تهیه مواد مرجع داخلی/ مواد کنترل کیفیت (QCMs)
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

جلسه آنلاین مشاوره گروهی آزمون MFR/MVR پلیمرها

هدف: آشنایی عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص و تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه

سرفصل‌ها:

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• تهیه ماده مرجع داخلی (تعیین مقدار تخصیص‌یافته و انحراف استاندارد)
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

جلسه آنلاین مشاوره گروهی آزمون اندازه‌گیری ناخالصی‌های اتیلن

هدف: آشنایی عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص و تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه

سرفصل‌ها:

• تصدیق روش آزمون
• محاسبه LOD/ LOQ
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

جلسه آنلاین مشاوره گروهی آزمون کشش فولاد

هدف: آشنایی عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص و تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه

سرفصل‌ها:

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• تهیه ماده مرجع داخلی (تعیین مقدار تخصیص‌یافته و انحراف استاندارد)
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

جلسه آنلاین مشاوره گروهی آزمون اندازه‌گیری آهن کل

هدف: آشنایی عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص و تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه

سرفصل‌ها:

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

جلسه آنلاین مشاوره گروهی مدیریت تجهیزات

هدف: آشنایی با فرایندهای مختلف مورد نیاز برای مدیریت تجهیزات شامل تصدیق، کالیبراسیون، بررسی‌های میانی، تعمیر و نگهداری و همچنین نحوه برنامه‌ریزی و ثبت سوابق این فعالیت‌ها و تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه

سرفصل‌ها:

• تصدیق تجهیزات و مواد مرجع خریداری شده
• برنامه‌ریزی و اجرای کالیبراسیون و بررسی میانی تجهیزات
• تعیین خطاهای مجاز و تصدیق کالیبراسیون
• مستندسازی فعالیت‌های انجام شده روی تجهیزات

جلسه آنلاین مشاوره گروهی آزمون شیمیایی فولاد (کوانتومتری)

هدف: آشنایی عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص و تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه 

سرفصل‌ها:

• تصدیق روش آزمون
• محاسبه LOD/ LOQ
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

جلسه آنلاین مشاوره گروهی فرایند بازنگری مدیریت آزمایشگاه

هدف: آشنایی با نحوه تهیه ورودی‌های بازنگری مدیریت، مدیریت جلسه، ثبت خروجی‌ها و پیگیری مصوبات بازنگری مدیریت به همراه تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق مربوطه 

سرفصل‌ها:

• ورودی‌های بازنگری مدیریت
• خروجی‌های بازنگری مدیریت
• مدیریت جلسه بازنگری مدیریت
• پیگیری مصوبات بازنگری مدیریت

جلسه آنلاین مشاوره گروهی آزمون میزان آب (کارل فیشر)

هدف: آشنایی عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص و تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه

سرفصل‌ها:

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

جلسه آنلاین مشاوره گروهی ارزیابی ریسک در آزمایشگاه

هدف: آشنایی با فرایند شناسایی، ارزشیابی و حل و فصل ریسک‌های آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به همراه تبادل تجارب شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف به منظور ایجاد هم‌افزایی با حضور مشاور به منظور تسهیل فرایند و همچنین ارایه نمونه‌هایی از مستندات و سوابق مربوطه 

سرفصل‌ها:

• ریسک‌های معمول در آزمایشگاه
• مدل‌های پیشنهادی ارزیابی ریسک
• تعیین سطوح ریسک
• مدیریت ریسک: چگونه و چند وقت یک بار؟

لینک های مرتبط