آموزش های عمومی

عناوین و محتوای آموزش های عمومی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

  : برگزار می کند ISO/IEC 17025 شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دوره های آموزشی زیر را در زمینه اعتباردهی به آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد بین المللی

محتوای دوره های آموزشی عمومي

 شناسایی و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه‌ها

آشنایی با الزامات استاندارد ایزو 17034 الزامات عمومی شایستگی تولیدکنندگان مواد مرجع

فنون عملی ممیزی آزمایشگاه ها با استفاده از بازی‌های ممیزی (Role Playing)

قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی در آزمون‌های شیمیایی

تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای عدم انطباق‌ها

 نقش مدیر کیفیت آزمایشگاه در استقرار سیستم ISO/IEC 17025

  کارگاه عملی پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC 17025 

کاربرد مواد مرجع (RM) و مواد مرجع گواهی‌شده (CRM) در آزمایشگاه

 مبانی، مستندسازی و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

 تغییرات ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017

مدیریت تجهیزات آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 

ارزیابی انطباق با مشخصات و تعیین قوانین تصمیم‌گیری

 تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17043  

 مستندسازی سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 

 آشناسازی کارکنان جدید آزمایشگاه با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 

دپارتمان های آموزشی
آموزش های بین المللی
عناوین دوره های آموزشی بین المللی
محتوای دوره ها
آموزش های آماری
آموزش های آماری پیشگامان کیفیت پاسارگاد
محتوای دوره ها
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
ISO/IEC 17025 آموزش های عمومی
محتوای دوره ها
وبینارهای انلاین آموزشی
وبینارهای انلاین آموزشی
محتوای دوره ها
آموزش های مجازی ( آفلاین )
آموزش های مجازی ( آفلاین )
محتوای دوره ها
آموزش های صنایع خاص
آموزش های صنایع خاص
محتوای دوره ها

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری