آموزش های عمومی

  : برگزار می کند ISO/IEC 17025 شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دوره های آموزشی زیر را در زمینه اعتباردهی به آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد بین المللی