مواد مرجع تولیدی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

مواد مرجع تولیدی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP)

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد اقدام به تولید مواد مرجع مختلفی نموده است. ماده مرجع ماده‌ای است به اندازه کافی همگن و پایدار که برای کاربرد مورد نظر در یک فرآیند اندازه گیری، مناسب است.این مواد با روش های دقیق، تولید، آنالیز و تعیین مشخصات می‌گردند. ویژگی عمده این مواد شامل همگنی، پایداری و قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی است. تعیین مشخصات (characterization) این مواد مرجع با رویکردهای معتبر از نظر اندازه‌شناختی و با رعایت کلیه الزامات استانداردهای ISO 17043 و Guide 35  انجام شده است.

از مواد مرجع می‌توان در چارچوب پایش و بهبود عملکرد آزمایشگاه و برای اقدامات زیر استفاده نمود:

  • کنترل کیفیت داخلی و رسم نمودارهای کنترلی
  • پیگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی
  • صحه‌گذاری روش‌ها
  • ارزیابی اثربخشی آموزشی کارکنان
  • شناسایی مشکلات مربوط به عملکرد ضعیف در PT
  • کالیبراسیون داخلی

 

 

اطلاعات تکمیلی در خصوص مشخصات فنی و قیمت این مواد در فایل‌های زیر موجود می‌باشد