ماده مرجع آهن اسفنجی

ماده مرجع (RM) آهن اسفنجی
 

مواد مرجع (RMs) چیست؟

ماده ای به اندازه کافی همگن و پایدار، نسبت به یک یا چند مشخصه خاص، که برای کاربرد مورد نظر در یک فرآیند اندازه گیری، مناسب است . این مواد با روش های دقیق، تولید، آنالیز و تعیین مشخصات می گردند. ویژگی عمده این مواد شامل همگنی، پایداری و قابلیت ردیابی اندازه شناسی است.

 

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) اقدام به تولید ماده مرجع آهن اسفنجی نموده است. تعیین مشخصات این ماده مرجع با رویکرد مطالعات بین آزمایشگاهی با استفاده از شبکه ای از آزمایشگاه های با صلاحیت و با رعایت کلیه الزامات استانداردهای ISO 17043 و Guide 35 انجام شده است.

از مواد مرجع می‌توان در چارچوب پایش و بهبود عملکرد آزمایشگاه و برای اقدامات زیر استفاده نمود:

  •  کنترل کیفیت داخلی و رسم نمودارهای کنترلی
  •  پیگیری اثربخشی اقدامات اصلاحی
  •  صحه‌گذاری روش‌ها
  •  ارزیابی اثربخشی آموزشی کارکنان
  •  شناسایی مشکلات مربوط به عملکرد ضعیف در PT
  •  کالیبراسیون داخلی
فهرست قیمت و اطلاعات تخصصي

نام ماده مرجع (RM)

ماده مرجع پارامترهای شیمیایی آهن اسفنجی

حجم ماده

ظرف شیشه ای 70g

قیمت :  40.000.000 (ريال)

 
5/5