بسته‌های مشاوره ISO/IEC 17025

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) بسته‌های مختلفی را جهت ارایه خدمات مشاوره به منظور پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC 17025 طراحی نموده است که در ادامه این بسته‌ها برای پروژه‌های پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC 17025 و پروژه‌های به روزآوری سیستم مدیریت آزمایشگاه‌ها معرفی می‌شود.

بسته‌های مشاوره پروژه‌های پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC 17025 (پروژه‌های کامل)

شرح خدمات

 

بسته پیشنهادی 1

بسته پیشنهادی 2

بسته پیشنهادی 3

ارزیابی اولیه آزمایشگاه به صورت در محل و ارایه گزارش Gap Analysis

 

tik-icon.png (30×30)

  

ارزیابی اولیه آزمایشگاه به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

  

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

تهیه و ارسال گزارش ارزیابی اولیه آزمایشگاه (Gap Analysis)

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به صورت در محل

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

طراحی مستندات مرتبط با استاندارد ISO/IEC 17025 (روش‌های اجرایی) و ارایه مستندات در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

  

طراحی مستندات مرتبط با استاندارد ISO/IEC 17025 (روش‌های اجرایی) و ارایه مستندات به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

  

tik-icon.png (30×30)

 

ارایه قالب مستندات مرتبط با استاندارد ISO/IEC 17025 (روش‌های اجرایی) و ارایه مستندات و برگزاری جلسات توجیهی به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

برگزاری جلسات رفع اشکال و پرسش و پاسخ در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

  

برگزاری جلسات رفع اشکال به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

  

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی صحه‌گذاری روش‌های آزمون در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی صحه‌گذاری روش‌های آزمون به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت داخلی و خارجی به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم‌قطعیت در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم‌قطعیت به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

  

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

  

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی ممیزی داخلی به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه در محل

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

تهیه و ارسال گزارش ممیزی داخلی شامل عدم‌انطباق‌های شناسایی شده

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

برگزاری جلسه به منظور پیگیری یافته‌های ممیزی داخلی در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری جلسه به منظور پیگیری یافته‌های ممیزی داخلی به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

حضور در جلسه بازنگری مدیریت آزمایشگاه به صورت حضوری

 

tik-icon.png (30×30)

  

حضور در جلسه بازنگری مدیریت آزمایشگاه به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

  

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

بسته‌های مشاوره پروژه‌های به روز آوری سیستم مدیریت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

شرح خدمات

 

بسته پیشنهادی 1

بسته پیشنهادی 2

بسته پیشنهادی 3

ارزیابی اولیه آزمایشگاه به صورت در محل و ارایه گزارش Gap Analysis

 

tik-icon.png (30×30)

  

ارزیابی اولیه آزمایشگاه به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

  

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

تهیه و ارسال گزارش ارزیابی اولیه آزمایشگاه (Gap Analysis)

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی تغییرات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به صورت در محل

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

به روزآوری مستندات آزمایشگاه (‌روش‌های اجرایی) بر اساس ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

ارایه قالب مستندات مرتبط با ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025 (روش‌های اجرایی) و ارایه مستندات و برگزاری جلسات توجیهی به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

برگزاری جلسات رفع اشکال و پرسش و پاسخ در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

  

برگزاری جلسات رفع اشکال به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

  

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه در محل

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

انجام ممیزی داخلی آزمایشگاه به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

tik-icon.png (30×30)

تهیه و ارسال گزارش ممیزی داخلی شامل عدم‌انطباق‌های شناسایی شده

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

برگزاری جلسه به منظور پیگیری یافته‌های ممیزی داخلی در محل آزمایشگاه

 

tik-icon.png (30×30)

tik-icon.png (30×30)

 

برگزاری جلسه به منظور پیگیری یافته‌های ممیزی داخلی به صورت غیرحضوری (از راه دور) از طریق سامانه خدمات الکترونیکی PQP

   

 tik-icon.png (30×30)