وبینارهای آنلاین آموزشی پیشگامان کیفیت پاسارگاد

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد وبینارهای آموزشی

وبینار ارزیابی دقت یک روش آزمون (در شرایط تکرارپذیر و میانی)

هدف:
ارزیابی دقت یک روش آزمون در شرایط مختلف (تکرارپذیر یا میانی) یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در فرایند تصدیق/ صحه‌گذاری یک روش آزمون و همچنین فعالیت‌های کنترل کیفیت داخلی (اطمینان از اعتبار نتایج) توسط آزمایشگاه صورت پذیرد. این وبینار با هدف تشریح چگونگی انجام این فعالیت‌ها و ابزارهای آماری مورد استفاده در این فرایند برگزار می‌شود.

سرفصل‌های دوره:

• تعاریف
• شرایط مختلف ارزیابی دقت (تکرارپذیری، دقت میانی و تجدیدپذیری)
• انواع معیارهای پراکندگی (انحراف استاندارد، انحراف استاندارد نسبی (CV) و انحراف استاندارد ادغام شده (Sp)
• مدل پیشنهادی جهت ارزیابی تکرارپذیری
• ارزیابی دقت در شرایط میانی/ تجدیدپذیری درون‌آزمایشگاهی
• طراحی آزمایش مورد نیاز در ارزیابی دقت با استفاده از ANOVA

تاریخ برگزاری :  22 خرداد 1402    ساعت 9 تا 13  شهریه :7.000.000 ریال

وبینار طراحی مقایسات بین‌آزمایشگاهی در سطوح مختلف (چند نمونه‌ای)

هدف:
 به منظور ارزیابی جامع عملکرد آزمایشگاه در مقایسات بین‌آزمایشگاهی، توصیه می‌شود که عملکرد در تمامی گستره کاری مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف این وبینار تشریح فرایند طراحی، اجرا و تجزیه و تحلیل مقایسات بین‌آزمایشگاهی دو نمونه‌ای بر اساس رویکرد تشریح شده در ASTM E2489 می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• تعاریف
• کلیات مقایسات بین‌آزمایشگاهی
• تجزيه و تحليل برنامه يک نمونه‌ای
• تجزيه و تحليل برنامه دو نمونه‌ای
• نمودار Youden
• مراحل ارزيابی عملکرد درون‌آزمايشگاهی و بین‌آزمایشگاهی

تاریخ برگزاری :  19 تیر 1402    ساعت 9 تا 13  شهریه :7.000.000 ریال

وبینار تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد ISO/IEC 17025

هدف:
 مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025 در مقایسه با ویرایش‌های قبلی، جایگزین شدن رویکرد تجویزی با رویکرد/ تفکر مبتنی بر ریسک می‌باشد. هدف این وبینار تشریح چگونگی به‌کارگیری این تفکر در پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• تعاریف مرتبط با ریسک
• کلمه «ریسک» در الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
• فرایند ارزیابی ریسک
• تفکر مبتنی بر ریسک در «صحه‌گذاری» روش‌های آزمون
• تفکر مبتنی بر ریسک در «برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت»
• تفکر مبتنی بر ریسک در تعیین شدت و میزان مستندسازی در آزمایشگاه

تاریخ برگزاری :  23 مرداد 1402    ساعت 9 تا 11  شهریه :4.000.000 ریال

وبینار برنامه‌ریزی و گزارش‌دهی فعالیت‌های تصدیق و صحه‌گذاری

هدف:
 صحه‌گذاری همواره موازنه‌ای بین ریسک‌ها، هزینه‌ها و امکانات فنی موجود در آزمایشگاه می‌باشد. آزمایشگاه باید شدت مطالعات صحه‌گذاری را بر اساس نتایج این موازنه تعیین نموده و پس از انجام مطالعات صحه‌گذاری، نتایج حاصله را به شکل مناسبی مدون نموده و گزارش نماید.

سرفصل‌های دوره:

• تعاریف مرتبط با صحه‌گذاری
• تفکر مبتنی بر ریسک در طرح‌ریزی صحه‌گذاری
• برنامه‌ریزی صحه‌گذاری با استفاده از چک‌لیست پیشنهادی
• انتخاب مشخصه‌های عملکردی مورد ارزیابی
• محتویات گزارش صحه‌گذاری

تاریخ برگزاری :  24  مهر 1402    ساعت 9 تا 11  شهریه :4.000.000 ریال

 وبینار برنامه‌ریزی مشارکت در برنامه‌های آزمون مهارت (PT) و تجزیه و تحلیل عملکرد آزمایشگاه

هدف:
 مشارکت در برنامه‌های آزمون مهارت (PT) ابزاری مستقل و قدرتمند به منظور حصول اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاه می‌باشد. عوامل مختلفی مانند تغییرات کارکنان فنی، شکایات مشتریان، الزامات طرف‌های ذی‌نفع و … باید در برنامه‌ریزی مشارکت در برنامه‌های PT مدنظر قرار گیرند. هدف این وبینار تشریح ملاحظات مربوط به برنامه‌ریزی مشارکت در PT و تجزیه و تحلیل عملکرد آزمایشگاه در این برنامه‌ها می‌باشد. 

سرفصل‌های دوره:

• ملاحظات تعیین «سطح» و «تواتر» مشارکت در برنامه‌های PT
• تفکر مبتنی بر ریسک در برنامه‌ریزی مشارکت در PT
• تعیین زیر-گروه‌ها (Sub-Descipline)
• تفسیر عملکرد آزمایشگاه در برنامه‌های PT
• تجزیه و تحلیل عوامل ریشه‌ای عملکرد ضعیف در برنامه‌های PT

تاریخ برگزاری :  22  آبان 1402    ساعت 9 تا 11  شهریه :4.000.000 ریال

 وبینار کاربردهای تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)

هدف:
تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) ابزار آماری قدرتمندی است که می‌تواند کاربردهای مختلفی در آزمایشگاه داشته باشد. این وبینار با هدف معرفی این ابزار و همچنین کاربردهای مختلف آن در آزمایشگاه به منظور انجام فعالیت‌های تصدیق و صحه‌گذاری و همچنین فعالیت‌های کنترل کیفیت می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• مقدمه‌ای بر ANOVA
• ANOVA یک‌طرفه
• ANOVA دو طرفه
• استفاده از ANOVA جهت محاسبه تکرارپذیری و دقت میانی
• مقایسه چند مجموعه داده‌ها با ANOVA
• ارزیابی همگنی مواد مرجع داخلی با استفاده از ANOVA

تاریخ برگزاری :  20  آذر 1402    ساعت 9 تا 13  شهریه :7.000.000 ریال

 وبینار مروری بر الزامات کارکنان در استاندارد ISO/IEC 17025

هدف:
 بند 6-2 استاندارد ISO/IEC 17025 شامل الزامات مربوط به کارکنان بوده که حاوی مجموعه‌ای از الزامات شامل شایستگی، تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات، انتخاب کارکنان و … می‌باشد. این وبینار با هدف تشریح این الزمات و فراهم کردن راهنمایی به منظور برآورده‌سازی الزامات این بند از استاندارد برگزار می‌شود.

سرفصل‌های دوره:

• الزامات شایستگی
• ماتریس مسئولیتها و اختیارات
• تعیین صلاحیت کارکنان
• نیازسنجی آموزش، اثربخشی آموزش، نظارت و پایش عملکرد
• سطوح شایستگی و مدیریت شایستگی
• معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در فعالیت‌های اولیه آزمایشگاهی
• آموزش‌های بدو استخدام
• عدم‌انطباق‌های معمول در خصوص الزامات مربوط به کارکنان

تاریخ برگزاری :  18  دی 1402    ساعت 9 تا 13  شهریه :7.000.000 ریال

 وبینار تحقق قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی در آزمون‌های شیمیایی

هدف:
  هدف از این وبینار آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم مربوط به قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی و نحوه تحقق آن در آزمون‌های شیمیایی می‌باشد. در این وبینار علاوه بر موضوعات عمومی مرتبط، مباحث تخصصی شامل الزامات مربوط به تحقق این الزام در مراحل مختلف انجام آزمون و … نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

سرفصل‌های دوره:

• اصول اولیه قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی
• اهمیت قابلیت ردیابی اندازه‌شناسی
• مراجع مرتبط با قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی
• جایگاه و نقش سیستم تضمین کیفیت برای تحقق نتایج اندازه‌گیری قابل اطمینان
• مواد مرجع و قابلیت ردیابی
• قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی در آزمون‌های شیمیایی
• عوامل موثر بر قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی
• ایجاد قابلیت ردیابی

تاریخ برگزاری :  23  بهمن 1402    ساعت 9 تا 13  شهریه :7.000.000 ریال