وبینارهای آنلاین آموزشی پیشگامان کیفیت پاسارگاد

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد وبینارهای آموزشی

وبینار نمودارهای کنترلی – مقدماتی

هدف:
نمودارهای کنترلی یکی از ابزارهای مهم در تضمین کیفیت نتایج آزمون و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه می‌باشد. در بند 7-7 ویرایش جدید استانداردISO/IEC 17025:2017 نیز استفاده از نمودارهای کنترلی به عنوان یکی از راه‌های حصول اطمینان از اعتبار نتایج عنوان شده است. در این دوره شرکت‌کنندگان با أصول اولیه رسم نمودارهای کنترلی و همچنین نمودارهای کنترلی اصلی (نمودارهای نقاط تکی، میانگین و دامنه) آشنا می‌شوند.

سرفصل‌های دوره:

• الزامات ISO/IEC 17025 در خصوص تضمین کیفیت نتایج
• تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه
• توزیع نرمال
• نمودار کنترلی برای مقادیر میانگین، دامنه و انحراف استاندارد
• نمودار کنترلی مقادیر تکی و دامنه متحرک
• تفسیر نمودارهای کنترلی

تاریخ برگزاری :  23 خرداد 1401    ساعت 9 تا 13

وبینار کاربرد نمودارهای کنترلی – پیشرفته  

هدف:
هدف این دوره آموزشی تشریح مباحث تکمیلی در خصوص نمودارهای کنترلی شامل معرفی نمودارهای کنترلی پیشرفته و همچنین نحوه به روز آوری پارامترهای کنترلی و حدود در این نمودارها می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• مقدمه‌
• نمودار کنترلی مقادیر RPD
• نمودار کنترلی بازیافت
• نمودار Z-Score
• نمودار کنترلی صحت با استفاده از ماده مرجع
• نمودار کنترلی شاهد و نمودار CuSum
• به روزآوری حدود کنترلی
• نمودار کنترلی هدف
• نمودار کنترلی با استفاده از میانگین متحرک وزنی نمایی (EWMA)

تاریخ برگزاری :  21 تیر 1401    ساعت 9 تا 11

وبینار کاربرد Excel در آزمایشگاه‌ها – مقدماتی 

هدف:
هدف از این دوره آموزشی آشنایی با امکانات اولیه Excel و همچنین قابلیت‌های مختلف این نرم‌افزار در تجزیه و تحلیل داده‌های آزمایشگاه در فرایندهای مختلف از قبیل صحه‌گذاری، کنترل کیفیت و … و همچنین آشنایی با امکانات گرافیکی Excel جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• معرفی کلی نرم‌افزار Excel
• اصول استفاده از Excel در آزمایشگاه
• قالب‌بندی (Formatting) در Excel و ورود داده‌ها در Excel
• عملیات آماری اولیه بر روی مجموعه داده‌ها
• معادلات و توابع Excel و همچنین هوشمندسازی Excel
• معتبرسازی داده‌ها
• انجام عملیات اولیه آماری بر روی داده‌ها از طریق Data Analysis
• فرمول‌های آرایه‌ای در Excel و ابزارهای گرافیکی در Excel

تاریخ برگزاری :  24 مرداد  1401    ساعت 9 تا 13

وبینار کاربرد Excel در آزمایشگاه‌ها – پیشرفته 

هدف:
هدف از این دوره آموزشی استفاده از امکانات پیشرفته Excel در تحلیل‌های آماری پیچیده در آزمایشگاه می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• آزمون‌های اهمیت در Excel
• کاربرد ANOVA در Excel
• رگرسیون و خطی بودن
• استفاده از ماکروها

تاریخ برگزاری :  25 مهر  1401    ساعت 9 تا 13

وبینار تصدیق روش‌های آزمون  

هدف:
هدف از این دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص تصدیق روش‌های آزمون و همچنین نیازمندی‌های مربوط به جاری‌سازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• تعاریف علم اندازه‌شناسی
• مشخصه‌های عملکردی یک روش آزمون
• ارزیابی تکرارپذیری
• ارزیابی گرایش (Bias)
• جاری‌سازی روش‌های آزمون جدید در آزمایشگاه
• تصدیق مجدد (Reverification)

 

تاریخ برگزاری :  23 آبان  1401    ساعت 9 تا 11

وبینار ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با رویکرد بالا به پایین (استفاده از مواد مرجع)  

هدف:
هدف از این دوره تشریح فنون و ابزارهای رویکرد بالا به پایین و استفاده از مواد مرجع جهت تعیین مولفه سیستماتیک عدم‌قطعیت در تعیین عدم‌قطعیت کل می‌باشد. این رویکرد در بعضی از آزمون‌های می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای رویکرد پایین به بالا (مدل‌سازی) مورد استفاده قرار گیرد.

سرفصل‌های دوره:

• مفهوم عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
• خطا و عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
• تخمین مولفه تصادفی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با استفاده از داده‌های تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی
• تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با استفاده از یک ماده مرجع
• تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با استفاده از چند ماده مرجع
• تصدیق مقدار عدم قطعیت محاسبه شده
• گزارش دهی عدم‌قطعی

تاریخ برگزاری :  14 آذر 1401    ساعت 9 تا 13

وبینار ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد بالا به پایین

هدف:
هدف از این دوره تشریح فنون و ابزارهای رویکرد بالا به پایین و استفاده از داده‌های مشارکت در آزمون‌های مهارت (PT) جهت تعیین مولفه سیستماتیک عدم‌قطعیت در تعیین عدم‌قطعیت کل می‌باشد. این رویکرد در بعضی از آزمون‌های می‌تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای رویکرد پایین به بالا (مدل‌سازی) مورد استفاده قرار گیرد.

سرفصل‌های دوره:

.مفهوم عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
.خطا و عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
.تخمین مولفه تصادفی عدم‌قطعیت .اندازه‌گیری با استفاده از داده‌های .تجدیدپذیری درون آزمایشگاهی
.تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با استفاده از .داده‌های مشارکت در نوبت‌های مختلف .آزمون مهارت (PT)
.تصدیق مقدار عدم قطعیت محاسبه شده
.گزارش دهی عدم‌قطعیت

تاریخ برگزاری :  26 بهمن 1401    ساعت 9 تا 13

وبینار کاربرد آزمون‌های اهمیت (Significance Tests) در صحه‌گذاری و تضمین کیفیت نتایج آزمون 

هدف:
هدف از این دوره تشریح کاربردهای آزمون اهمیت شامل t-test، F-Test و ANOVA در ارزیابی عملکرد آزمایشگاه می‌باشد 

سرفصل‌های دوره:

• توزیع نرمال و t-student
• فاصله اطمینان
• استفاده از t-test جهت مقایسه نتایج با ماده مرجع
• استفاده از F-test و t-test جهت مقایسه دو مجموعه داده‌ها (دو روش، دو آزمایشگر و …)
• استفاده از t-test جهت مقایسات جفتی روی مجموعه‌ای از نمونه‌ها
• استفاده از ANOVA برای مقایسات بیش از دو مجموعه داده‌ها
• استفاده از ANOVA جهت محاسبه تکرارپذیری و دقت میانی آزمایشگاه

 

تاریخ برگزاری :  24 بهمن 1401    ساعت 9 تا 13

وبینار مروری بر یافته‌های ارزیابی‌های TURKAK در آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

هدف:
هدف این وبینار مروری بر یافته های TÜRKAK در ارزیابی‌های تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس الزامات ISO/IEC 17025 بوده و می‌تواند برای آزمایشگاه‌های تاییدصلاحیت شده توسط TÜRKAK یا آزمایشگاه‌های متقاضی تاییدصلاحیت توسط این مرجع مفید ‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• یافته‌های ارزیابی (توصیه‌ها، مشاهدات و عدم‌انطباق‌ها) TURKAK به تفکیک الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
• الزامات اختصاصی TURKAK در کلیه بندهای ISO/IEC 17025
• خط مشی ILAC P10 در خصوص قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی
• اصول TURKAK برای تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌ها
• راهنمای گزارشات آزمون و گواهینامه‌های کالیبراسیون با نماد TURKAK
• روش اجرایی برای برنامه‌های آزمون‌های مهارت و مقایسات بین‌آزمایشگاهی

تاریخ برگزاری :  8 اسفند 1401    ساعت 9 تا 13