وبینارهای آنلاین پیشگامان کیفیت پاسارگاد

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد وبینارهای آموزشی

وبینار برنامه‌ریزی و گزارش‌دهی فعالیت‌های تصدیق و صحه‌گذاری

هدف:
صحه‌گذاری همواره موازنه‌ای بین ریسک‌ها، هزینه‌ها و امکانات فنی موجود در آزمایشگاه می‌باشد. آزمایشگاه باید شدت مطالعات صحه‌گذاری را بر اساس نتایج این موازنه تعیین نموده و پس از انجام مطالعات صحه‌گذاری، نتایج حاصله را به شکل مناسبی مدون نموده و گزارش نماید.

سرفصل‌های دوره:

• تعاریف مرتبط با صحه‌گذاری
• تفکر مبتنی بر ریسک در طرح‌ریزی صحه‌گذاری
• برنامه‌ریزی صحه‌گذاری با استفاده از چک‌لیست پیشنهادی
• انتخاب مشخصه‌های عملکردی مورد ارزیابی
• محتویات گزارش صحه‌گذاری

تاریخ برگزاری :  23 خرداد 1403        ساعت: 9 تا 11             شهریه :5.500.000 ریال

وبینار تجزیه و تحلیل بازیافت (Recovery) روش‌های آزمون

هدف:
هدف این وبینار آموزشی تشریح کاربردهای ارزیابی بازیافت (Recovery) به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد آزمایشگاه در صحه‌گذاری و ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• مفهوم بازیافت (recovery)
• انواع روش‌های محاسبه بازیافت (recovery)
• محاسبه مولفه سیستماتیک عدم‌قطعیت از طریق مطالعات بازیافت (recovery)
• نمودار کنترلی بازیافت (recovery)
• تصحیح نتایج بر اساس نرخ بازیافت/ ضریب بازیافت
• عدم‌قطعیت مطالعات بازیافت (recovery)

تاریخ برگزاری :  31 تیر 1403        ساعت: 9 تا 13             شهریه :9.500.000 ریال

وبینار مروری بر یافته‌های ارزیابی اعتباردهی در آزمایشگاه‌ها

هدف:
هدف این وبینار مرورری بر یافته‌های ارزیابی نهادهای تاییدصلاحیت معتبر بین‌المللی در ارزیابی‌های تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها به تفکیک الزامات ISO/IEC 17025 بوده و می‌تواند برای آماده‌سازی آزمایشگاه‌های متقاضی تاییدصلاحیت مفید باشد.

سرفصل‌های دوره:

• تفاوت یافته‌های ارزیابی در ویرایش فعلی استاندارد ISO/IEC 17025 در مقایسه با ویرایش‌های قبلی
• یافته‌های ارزیابی (توصیه‌ها، مشاهدات و عدم‌انطباق‌ها) به تفکیک الزامات ISO/IEC 17025
• الزامات اختصاصی نهادهای تاییدصلاحیت و مغایرت‌های ناشی از عدم برآورده‌سازی این الزامات

تاریخ برگزاری :  24 مرداد 1403        ساعت: 9 تا 11             شهریه :5.500.000 ریال

وبینار برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت با تفکر مبتنی بر ریسک

هدف:
 یکی از مهم‌ترین تغییرات در آخرین ویرایش استاندارد ISO/IEC 17025 تاکید بر استفاده از رویکرد و تفکر مبتنی بر ریسک به جای رویکرد تجویزی موجود در ویرایش‌های قبلی استاندارد بوده است. هدف این وبینار آموزشی تشریح فرایند برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت با در نظر گرفتن این رویکرد می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص اطمینان از اعتبار نتایج
• تفکر مبتنی بر ریسک در طرح‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت
• محتوای یک برنامه کنترل کیفیت
• برنامه‌ریزی کنترل کیفیت بر مبنای زیر-رشته‌ها (sub-discipline)
• به روز آوری برنامه کنترل کیفیت: چرا و چگونه؟

تاریخ برگزاری :  29 مهر 1403        ساعت: 9 تا 11             شهریه :5.500.000 ریال

وبینار کاربردهای تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)

هدف:
 تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) ابزار آماری قدرتمندی است که می‌تواند کاربردهای مختلفی در آزمایشگاه داشته باشد. این وبینار با هدف معرفی این ابزار و همچنین کاربردهای مختلف آن در آزمایشگاه به منظور انجام فعالیت‌های تصدیق و صحه‌گذاری و همچنین فعالیت‌های کنترل کیفیت می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• مقدمه‌ای بر ANOVA
• ANOVA یک‌طرفه
• ANOVA دو طرفه
• استفاده از ANOVA جهت محاسبه تکرارپذیری و دقت میانی
• مقایسه چند مجموعه داده‌ها با ANOVA
• ارزیابی همگنی مواد مرجع داخلی با استفاده از ANOVA

تاریخ برگزاری :  27 آبان 1403        ساعت: 9 تا 13             شهریه :9.500.000 ریال

وبینار مدیریت تجهیزات آزمایشگاه

هدف:
 آشنایی با فرایندهای مختلف مورد نیاز برای مدیریت تجهیزات شامل تصدیق، کالیبراسیون، بررسی‌های میانی، تعمیر و نگهداری و همچنین نحوه برنامه‌ریزی و ثبت سوابق این فعالیت‌ها

سرفصل‌های دوره:

• تصدیق تجهیزات و مواد مرجع خریداری شده
• برنامه‌ریزی و اجرای کالیبراسیون و بررسی میانی تجهیزات
• تعیین خطاهای مجاز و تصدیق کالیبراسیون
• مستندسازی فعالیت‌های انجام شده روی تجهیزات

تاریخ برگزاری :  28 آذر 1403        ساعت: 9 تا 13             شهریه :9.500.000 ریال

وبینار مفاهیم نوین در ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

هدف:
هدف این وبینار آموزشی، بررسی و مروری بر مفاهیم نوین مورد بحث در حوزه ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری با در نظر گرفتن آخرین تغییرات و مستندات منتشر شده در این خصوص می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• رویکرد مورد استفاده در تخمین عدم‌قطعیت: GUM یا رویکرد تجربی؟
• عدم‌قطعیت مطلق یا نسبی؟
• تخمین مولفه تصادفی عدم‌قطعیت با استفاده از ANOVA
• تخمین مولفه سیستماتیک عدم‌قطعیت با استفاده از بازیافت (Recovery)
• عدم‌قطعیت و قوانین تصمیم‌گیری
• عدم‌قطعیت هدف چیست؟
• ضریب عدم‌قطعیت

تاریخ برگزاری :  30 دی 1403        ساعت: 9 تا 13             شهریه :9.500.000 ریال

وبینار ابزارهای بهبود مداوم در سیستم مدیریت آزمایشگاه

هدف:
هدف از این وبینار آموزشی، تشریح الزامات مختلف مرتبط با بهبود در استاندارد ISO/IEC 17025 و ارایه توصیه‌هایی برای به‌کارگیری اثربخش این ابزارها جهت بهبود سیستم مدیریت آزمایشگاه می‌باشد.

سرفصل‌های دوره:

• الزام بهبود در استاندارد ISO/IEC 17025
• شناسایی و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه
• دریافت و تجزیه و تحلیل بازخورد مشتریان
• تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای و اقدامات اصلاحی
• برنامه‌ریزی و اجرای یک ممیزی داخلی اثربخش
• برنامه‌ریزی و اجرای یک بازنگری مدیریت اثربخش

تاریخ برگزاری :  28 بهمن 1403        ساعت: 9 تا 11             شهریه :5.500.000 ریال