آموزش های مجازی استاندارد ایزو 17025

دوره آموزشی مجازی «مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 ویرایش 2017»

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در راستای تعهد جهت به‌روزآوری مستمر فرایندهای خود و همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بستر لازم به منظور ارایه دوره‌های آموزشی خود به صورت مجازی را فراهم نموده و در این راستا اقدام به تهیه دوره آموزشی مجازی «مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025» نموده است.

هدف دوره: تشریح الزامات ویرایش 2017 استاندارد ISO/IEC 17025:2017 با هدف کمک به آزمایشگاه‌ها به منظور استقرار الزامات استاندارد و انتقال از ویرایش قدیم به ویرایش جدید

دوره آموزشی مجازی آشناسازی کارکنان جدید ازمایشگاه با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در راستای تعهد جهت به‌روزآوری مستمر فرایندهای خود و همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بستر لازم به منظور ارایه دوره‌های آموزشی خود به صورت مجازی را فراهم نموده و در این راستا اقدام به تهیه دوره آموزشی مجازی «آشناسازی کارکنان جدید ازمایشگاه با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025» نموده است.

هدف دوره:تشریح حیطه‌های تخصصی استاندارد ISO/IEC 17025 شامل الزامات مرتبط با مستندسازی، عدم‌قطعیت اندازه‌گیری، حصول اطمینان از اعتبار نتایج، تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون و … به منظور آشناسازی اولیه کارکنان جدید آزمایشگاه با این مفاهیم و درک اصول مرتبط با تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها

 

دوره آموزشی مجازی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه‌ها 

هدف از این دوره آموزشی آشنایی با نحوه برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت و استفاده از ابزارها و فنون آماری مربوطه در نرم‌افزار Minitab و Excel می‌باشد. این دوره آموزشی کلیه الـزامات مطرح‌شده در بنـد 7-7 استـاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص حصول اطمینان از اعتبار نتایج آزمون را پوشش می‌دهد.

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

  • فیلم‌های آموزشی کاربرد Excel و Minitab
  • دسترسی به جزوات آموزشی
  • دسترسی به فایل منابع آموزشی
  • فایل‌های مربوط به تمرین‌ها و حل آنها با آموزش ویدویی
  • جداول آماری
  • دسترسی به قالب‌های Excel به منظور انجام عملیات آماری مختلف
  • آزمون به منظور ارزیابی سطح مهارت و میزان یادگیری

دوره آموزشی مجازی ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

هدف این دوره آموزشی، آشنایی با چگونگی تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمایشگاه‌های آزمون مطابق الزامات استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025:2017 با هر دو رویکرد پایین به بالا (مدلسازی) و بالا به پایین (تجربی) می‌باشد.

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

– تعاریف پایه در اندازه‌شناسی
– عدم‌قطعیت چیست؟
– خطا و عدم‌قطعیت
– الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 در خصوص تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری
– رویکردهای عدم‌قطعیت: پایین به بالا (Bottom-Up) و بالا به پایین(Top-Down)
– تشکیل مدل ریاضی اندازه‌ده و شناسایی منابع عدم‌قطعیت
– کمی کردن منابع عدم‌قطعیت (عدم‌قطعیت نوع A و نوع (B
– توزیع‌های احتمالی
– محاسبه عدم‌قطعیت مرکب و ضریب حساسیت
– عدم قطعیت بسط‌یافته
– گزارش‌دهی عدم‌قطعیت
– ارزیابی انطباق با مشخصات
– ارزیابی عدم‌قطعیت با رویکرد بالا به پایین
این دوره آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی مختلف و همچنین ارایه و آموزش یک قالب Excel جهت محاسبات عدم‌قطعیت می‌باشد.

دوره آموزشی مجازی تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای عدم‌انطباق‌ها

هدف از این دوره ایجاد مهارت لازم در شرکت‌کنندگان برای تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای عدم‌انطباق‌ها و انتخاب اقدامات اصلاحی مناسب در آزمایشگاه‌ها می‌باشد.

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

• تعریف مساله
• مهارت‌های مورد استفاده در حل مساله
• مدل تصمیم‌گیری سیستماتیک
• ابزارهای حل مساله
• طوفان ذهنی(Brain Storming)
• حل مساله به روش تجزیه و تحلیل علت و معلول
• تجزیه و تحلیل پارتو
• تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای به روش 5 Why
• تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 مرتبط با عدم‌انطباق و اقدام اصلاحی و ارزیابی ریسک

این دوره آموزشی شامل کارگاه‌های آموزشی مختلف جهت تشریح موضوع می‌باشد.

دوره آموزشی مجازی تصدیق و صحه‌گذاری روش‌های آزمون

هدف از این دوره با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم صحه‌گذاری، ارزیابی و تصدیق روش‌های آزمون و فنون صحه‌گذاری طراحی شده است

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

• تعاریف
•صحه‌گذاری و موارد کاربرد آن
•الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در خصوص صحه‌گذاری روش‌های آزمون
•تصدیق روش‌های آزمون
•ارزیابی صحت
•آزمون‌های اهمیت
•کالیبراسیون و خطی بودن
•حد تشخیص (LOD) و حد کمی شدن (LOQ)
•گزینش‌پذیری (Selectivity) و حساسیت (Sensitivity)
•استواری (Robustness)
•گزارش‌دهی فعالیت‌های صحه‌گذاری

 

 این دوره آموزشی شامل فیلم‌های آموزشی، جزوات آموزشی، فایل‌های مربوط به تمرین‌ها و حل آنها با آموزش ویدویی، جداول آماری، دسترسی به قالب‌های Excel به منظور انجام عملیات آماری مختلف و همچنین آزمون به منظور ارزیابی سطح مهارت و میزان یادگیری می‌باشد..

دوره آموزشی شناسایی و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه‌ها

هدف از این دوره آموزشی آشنایی شرکت‌کنندگان با مفاهیم مرتبط با ریسک و تکنیک‌های مربوط به ارزیابی ریسک در آزمایشگاه بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025:2017 می‌باشد.

این دوره آموزشی شامل موارد زیر می‌باشد:

• واژگان و تعاریف مرتبط با ریسک
• فرایند ارزیابی ریسک
• شناسایی ریسک
• آنالیز SWOT
• تجزیه و تحلیل ریسک
• ارزشیابی ریسک
• حل و فصل ریسک
• پایش و بازنگری
• فنون ارزیابی ریسک- تجزیه و تحلیل پاپیونی
• مثال‌هایی از ارزیابی ریسک در آزمایشگاه (انتخاب تامین کننده، قانون تصمیم‌گیری، بی‌طرفی

این دوره آموزشی شامل فیلم‌های آموزشی، جزوات آموزشی و فایل‌های مربوط به کارگاه‌های آموزشی می‌باشد.

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری

توضیحات کلمات کلیدی : شرکت دانش‌ بنیان پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، با بيش از 15 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارایه مي‌کند.