مشاوره

SERVICE OVERVIEW

    بيش از 15 سال تجربه در ارایه خدمات مشاوره‌ بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به آزمایشگاه‌ها           

 شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با بیش از 15 سال تجربه مدیران و کارشناسان خود مجموعه کاملی از خدمات مشاوره، آموزشی و محصولات مرتبط با اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارائه میکند. خدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در رابطه با استقرار سیستم ISO/IEC 17025 به شرح زیر است:

 

فاز اول: ارزیابی اولیه آزمايشگاه

 •  تجزيه و تحليل فاصله (Gap Analysis) به منظور شناسايی مغايرت‌های ميان وضعيت موجود آزمايشگاه و استاندارد ISO/IEC 17025
 •  برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

فاز دوم: مستندسازی و استقرار

 • تهيه مستندات مورد نياز استاندارد ISO/IEC 17025 شامل خط‌مشی کيفيت، نظامنامه کيفيت، روش‌های اجرايی و دستورالعمل‌های کاری
 • برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری در آزمایشگاه ها
 • برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک در آزمایشگاه‌ها
 • استقرار مستندات تدوين شده و نظارت بر اجرای مستندات در آزمايشگاه
 • برگزاری دوره آموزشی تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيری
 • برگزاری دوره آموزشی کنترل کيفيت داخلی و خارجی با استفاده از نرم‌افزارهای Minitab و Excel
 •  برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

فاز سوم: ارزیابی سیستم

 •  برگزاری دوره آموزشی مميزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
 •  مميزی داخلی آزمايشگاه به منظور شناسايی عدم‌انطباق‌های بالقوه و اتخاذ اقدامات مرتبط جهت رفع عدم‌انطباق‌های شناسايی شده
 •  رفع عدم‌انطباق‌ها و انجام اقدامات اصلاحی در آزمايشگاه
 •  برگزاری جلسه بازنگری مديريت و بررسی روند استقرار سيستم در آزمايشگاه
 • انجام هماهنگی با مرجع اعتباردهی جهت انجام مميزي نهايی آزمايشگاه
 • حضور در ارزيابی نهايی آزمايشگاه‌ و همکاری با آزمايشگاه‌ جهت رفع موارد عدم‌انطباق