مشاوره

SERVICE OVERVIEW

    بيش از 15 سال تجربه در ارایه خدمات مشاوره‌ بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به آزمایشگاه‌ها           

 شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با بیش از 15 سال تجربه مدیران و کارشناسان خود مجموعه کاملی از خدمات مشاوره، آموزشی و محصولات مرتبط با اعتباردهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارائه میکند. خدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در رابطه با استقرار سیستم ISO/IEC 17025 به شرح زیر است:

 

فاز اول: ارزیابی اولیه آزمايشگاه

 •  تجزيه و تحليل فاصله (Gap Analysis) به منظور شناسايی مغايرت‌های ميان وضعيت موجود آزمايشگاه و استاندارد ISO/IEC 17025
 •  برگزاری دوره آموزشی مبانی و مستندسازی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

فاز دوم: مستندسازی و استقرار

 • تهيه مستندات مورد نياز استاندارد ISO/IEC 17025 شامل خط‌مشی کيفيت، نظامنامه کيفيت، روش‌های اجرايی و دستورالعمل‌های کاری
 • برگزاری دوره آموزشی کاربرد فنون آماری در آزمایشگاه ها
 • برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک در آزمایشگاه‌ها
 • استقرار مستندات تدوين شده و نظارت بر اجرای مستندات در آزمايشگاه
 • برگزاری دوره آموزشی تخمين عدم‌قطعيت اندازه‌گيری
 • برگزاری دوره آموزشی کنترل کيفيت داخلی و خارجی با استفاده از نرم‌افزارهای Minitab و Excel
 •  برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

فاز سوم: ارزیابی سیستم

 •  برگزاری دوره آموزشی مميزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
 •  مميزی داخلی آزمايشگاه به منظور شناسايی عدم‌انطباق‌های بالقوه و اتخاذ اقدامات مرتبط جهت رفع عدم‌انطباق‌های شناسايی شده
 •  رفع عدم‌انطباق‌ها و انجام اقدامات اصلاحی در آزمايشگاه
 •  برگزاری جلسه بازنگری مديريت و بررسی روند استقرار سيستم در آزمايشگاه
 • انجام هماهنگی با مرجع اعتباردهی جهت انجام مميزي نهايی آزمايشگاه
 • حضور در ارزيابی نهايی آزمايشگاه‌ و همکاری با آزمايشگاه‌ جهت رفع موارد عدم‌انطباق
 
طراحی و سازمان‌دهی مقایسات بین‌آزمایشگاهی

مشاوره گروهی استاندارد ISO/IEC 17025

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) به منظور افزایش کیفیت خدمات مشاوره خود و همچنین ایجاد هم‌افزایی از طریق تبادل تجربیات سازمان‌های مختلف اقدام به طراحی خدمات مشاوره گروهی نموده است.
جلسات به صورت مجازی برگزار شده و حوزه‌های زیر را پوشش می‌دهند:

• آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله
• آزمون‌های شیمیایی/ دستگاهی فولاد
• آزمون‌های شیمیایی/ فیزیکی محصولات نفتی/ پتروشیمی
• آزمون‌های گازی

• آزمون‌های شیمیایی آب
• آزمون‌های دستگاهی آب
• آزمون‌های میکروبیولوژی آب
• آزمون‌های مکانیکی پلیمرها
• آزمون‌های مکانیکی فولاد

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای یک روش آزمون خاص آشنا خواهند شد. تمرکز این جلسات بر موضوعات زیر خواهد بود:

• تصدیق/ صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت و تشریح چگونگی انجام این فعالیت‌ها
• تهیه مواد مرجع داخلی/ مواد کنترل کیفیت (QCMs)
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

Business-pqp-iso17025

جلسات مشاوره گروهی

آزمون فلوراید به روش اسپکتروفوتومتری (جلسه اول)

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

 

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-11
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تهیه برنامه صحه‌گذاری روش آزمون
• تکمیل سوابق صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون بر اساس الزامات SM
• مشاهده نمونه تکمیل شده فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون

صحه گذاری روش‌های آزمون

آزمون میکروبیولوژی آب (HPC)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

 

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 14 تیر 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 5.000.000 ريال

 • تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• تکمیل سوابق کنترل کیفیت و نمونه فرم‌های پیشنهادی
• رسم نمودار کنترلی دامنه/ درصد اختلاف نسبی (R/RPD)
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

صحه گذاری روشهای آنالیز شیمیایی

آزمون فلوراید به روش اسپکتروفوتومتری (جلسه دوم)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 5 مرداد 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-11
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تهیه برنامه صحه‌گذاری روش آزمون
• تکمیل سوابق صحه‌گذاری روش آزمون
• برنامه‌ریزی فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون بر اساس الزامات SM
• مشاهده نمونه تکمیل شده فعالیت‌های کنترل کیفیت روش آزمون

آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله (آزمون آهن کل)

آزمون‌های شیمیایی آهن اسفنجی و گندله (آزمون آهن کل)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.

مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

 

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 26 مرداد 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 4.000.000 ريال


• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

آزمون میزان آب (Karl Fischer)

آزمون میزان آب (Karl Fischer)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 29 شهریور 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

 

آزمون‌هایی شیمیایی/ دستگاهی فولاد

آزمون‌های شیمیایی/ دستگاهی فولاد (آزمون کوانتومتری)

هدف 

در این جلسات شرکت‌کنندگان از آزمایشگاه‌های مختلف حضور یافته و به صورت عملی با چگونگی پیاده‌سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 برای این روش آزمون آشنا شده و تجارب خود را در زمینه پیاده‌سازی الزامات به منظور ایجاد هم‌افزایی با یکدیگر مبادله می‌نمایند.
مشاور نیز در این جلسات حضور داشته و نمونه‌هایی از مستندات و سوابق و نکات فنی مربوطه را تشرح خواهد نمود.

دستور جلسه:

– تاریخ برگزاری: 24 مهر 1401
– ساعت برگزاری دوره: 9-12
– هزینه: 4.000.000 ريال

• تصدیق روش آزمون
• تهیه برنامه کنترل کیفیت روش آزمون
• رسم نمودارهای کنترلی مربوطه
• ارزیابی عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

لینک های مرتبط

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری