وبینارهای آموزشی آفلاین

وبینارهای آنلاین برگزار شده ضبط شده و بصورت آفلاین قابل مشاهده می باشد ، برای خرید و مشاهده این وبینارها اینجا کلیک نمایید

وبینار ارزیابی خطی بودن منحنی‌های کالیبراسیون

 سرفصل های وبینار :

 • مقدمه‌ای بر کالیبراسیون و خطی بودن
 • ارزیابی منحنی کالیبراسیون (نقاط خارج‌افتاده و نقاط تاثیرگذار)
 • تجزیه و تحلیل شیب و عرض از مبدا
 • ضریب همبستگی
 • رگرسیون وزنی
 • تجزیه و تحلیل پسماندها (residuals)
 • تابع LINEST
 • تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA)
 • مقایسه شیب منحنی‌های کالیبراسیون

تاریخ برگزاری : 23  خرداد 1400 از ساعت 9 الی 13   ( شهریه مبلغ 327.000 تومان )

وبینار محاسبه حد تشخیص (LOD) و حد کمی شدن (LOQ)

 سرفصل های وبینار :

 • تعاریف
 • مقدمه‌ای بر رویکردهای مختلف در ارزیابی حد تشخیص و حد کمی شدن
 • نمونه‌هاي مناسب براي تخمين LOD و LOQ
 • آنالیز نمونه شاهد
 • انحراف استاندارد تکرارها
 • مشاهدات جفتی
 • محاسبه از طریق منحنی کالیبراسیون
 • تصحیح شاهد

تاریخ برگزاری : 27  تیر 1400 از ساعت 9 الی 11   ( شهریه مبلغ 218.000 تومان )

 وبینار تجزیه و تحلیل استواری (Robustness) و استحکام (Ruggedness) روش‌های آزمون

 سرفصل های وبینار :

 • مقدمه
 • طبقه‌بندی عوامل تاثیرگذار
 • تفاوت استواری (Robustness) و استحکام (Ruggedness)
 • مدل‌سازی آزمایشات
 • آزمايش Plackett- Burman (P-B)
 • مراحل ارزيابي آزمون استواري با استفاده از مدل Placket Burmann (P-B) در نرم‌افزار Minitab

تاریخ برگزاری : 25  مرداد 1400 از ساعت 9 الی 11   ( شهریه مبلغ 218.000 تومان )

وبینار الزامات آژانس تاییدصلاحیت ترکیه (TÜRKAK) در زمینه تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

 سرفصل های وبینار :

 • آشنایی با وب سایت و پورتال TÜRKAK
 • تکمیل فرم درخواست
 • مستندات و سوابق الزامی
 • چک لیست خودارزیابی (F701-020) و فرم اعلام اطلاعات آزمایشگاه (F701-103)
 • راهنمای تکمیل فرم فهرست مشارکت در آزمون‌های مهارت (PT) و مقایسات بین‌آزمایشگاهی(
 • راهنمای بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای مراجع تاییدصلاحیت شده
 • راهنمای استفاده از نماد تاییدصلاحیت TURKAK توسط مراجع تاییدصلاحیت
 • اصول TURKAK برای تخمین عدم‌قطعیت اندازه‌گیری در آزمون‌ها
 • راهنمای گزارشات آزمون و گواهینامه‌های کالیبراسیون با نماد TURKAK
 • راهنمای تاییدصلاحیت آزمایشگاه‌ها
 • روش اجرایی برای برنامه‌های آزمون‌های مهارت و مقایسات بین‌آزمایشگاهی
 • خط‌مشی ILAC در خصوص قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی

تاریخ برگزاری : 20  مهر 1400 از ساعت 9 الی 13   ( شهریه مبلغ 872000 تومان )

وبینار ارزیابی صحت/ گرایش (Bias)

 سرفصل های وبینار :

 • استفاده از بازیافت (Recovery)
 • مقایسه با مواد مرجع
 • مقایسه با روش مرجع
 • حل و فصل گرایش (Bias) مشاهده شده
 • تصحیح یا افزایش عدم‌قطعیت

تاریخ برگزاری : 25  مهر 1400 از ساعت 9 الی 13   ( شهریه مبلغ 327.000 تومان )

وبینار آشنایی با الزامات کارکنان در استاندارد ISO/IEC 17025

 سرفصل های وبینار 

 • الزامات شایستگی
 • ماتریس مسئولیتها و اختیارات
 • تعیین صلاحیت کارکنان
 • نیاز سنجی آموزش، اثر بخشی آموزش، نظارت و پایش عملکرد
 • سطوح شایستگی و مدیریت شایستگی
 • معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در فعالیتهای اولیه آزمایشگاهی
 • آموزشهای بدو استخدام
 • عدم‌انطباق‌های معمول در خصوص الزامات مربوط به کارکنان

تاریخ برگزاری : 9  ابان 1400 از ساعت 9 الی 13   ( شهریه مبلغ 327.000 تومان )

وبینار استفاده از مواد کنترل کیفیت (QCMs)

 سرفصل های وبینار :

 • تعاریف و مفاهیم اولیه
 • کاربرد مواد کنترل کیفیت (QCMs)
 • رویکردهای تعیین مقدار تخصیص‌یافته
 • ارزیابی یکنواختی مواد کنترل کیفیت (QCMs)
 • ارزیابی پایداری مواد کنترل کیفیت (QCMs)

تاریخ برگزاری : 23  ابان 1400 از ساعت 9 الی 13   ( شهریه مبلغ 327.000 تومان )

وبینار کاربرد و استفاده از مواد مرجع

 سرفصل های وبینار :

 • مقایسه نتیجه اندازه‌گیری با مقدار گواهی شده
 • مقایسه گرافیکی مقدار گواهی شده مرجع با مقدار اندازه‌گیری شده
 • مقایسه مقدار گواهی شده با مقدار اندازه‌گیری شده با استفاده از مقادیر عدم‌قطعیت هر دو مقدار
 • استفاده از t-test در مقایسه نتیجه اندازه‌گیری با مقدار گواهی شده
 • استفاده از امتیاز z در مقایسه نتیجه اندازه‌گیری با مقدار گواهی شده
 • استفاده از شاخص بازیافت (recovery) در مقایسه نتیجه اندازه‌گیری با مقدار گواهی شده

تاریخ برگزاری : 28  آذر 1400 از ساعت 9 الی 11   ( شهریه مبلغ 218.000 تومان )

وبینار تخمین و ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری با رویکرد تجربی

 سرفصل های وبینار :

 • عدم‌قطعیت نمونه‌برداری چیست؟
 • تاثیرات سیستماتیک و تصادفی در نمونه‌برداری
 • صحه‌گذاری و کنترل کیفیت نمونه‌برداری
 • طراحی دوتایی (duplicate) برای ارزیابی عدم‌قطعیت نمونه‌برداری

تاریخ برگزاری : 22  دی 1400 از ساعت 9 الی 13   ( شهریه مبلغ 327.000 تومان )

وبینار ارزیابی انطباق با مشخصات با در نظر گرفتن قوانین تصمیم‌گیری

 سرفصل های وبینار :

 • قوانین تصمیم‌گیری و بیانیه‌های انطباق در ISO/IEC 17025:2017
 • قوانین تصمیم‌گیری و نواحی پذیرش
 • ریسک‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده
 • قانون تصمیم‌گیری بر اساس پذیرش ساده
 • قوانین تصمیم‌گیری بر مبنای مرز‌های احتیاطی
 • بیانیه دو حالتی برای قانون پذیرش ساده
 • بیانیه غیر دوحالتی با مرز احتیاطی

تاریخ برگزاری : 25  بهمن 1400 از ساعت 9 الی 13   ( شهریه مبلغ 327.000 تومان )