آموزش های بین المللی

Eurachem ، Eurolab شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با توجه به ارتباطات گسترده بین‌المللی خود با موسسات معتبر، اساتید دانشگاه و اعضای کمیته‌های علمی سازمان‌هایی از قبیل 

، و …، دوره‌های آموزشی زیر را با همکاری این موسسات و تحت اعتبار آن‌ها برگزار میکند